Komunalna naknada

Pravni osnov za utvrđivanje i određivanje komunalne naknade je Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) kojim je točno definirano način na koji se i tko određuje visinu i način plaćanja komunalne naknade i za što ona služi.

Temeljem navedenog propisa, Općinsko vijeće Općine Fužine donijelo je svoju Odluku o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Fužine“ br. 3/19 i 4/19).

Prema navedenoj Odluci cijelo područje Općine Fužine podijeljeno je u 3 (tri) zone i to:

 • 1. (prva) zona obuhvaća područje naselja Fužine
 • 2. (druga) zona obuhvaća područje naselja Vrata, Belo Selo, Lič te dio naselja Lič i to ulice Pirovište i Banovina
 • 3. (treća) zona obuhvaća područje naselja Slavica i Benkovac Fužinski te dio naselja Lič i to ulicu Podkobiljak.

Ovisno o području iz prethodnog stavka, utvrđen je i koeficijent zone koji iznosi:

 • I zona – 1,0
 • II zona – 0,8
 • III zona – 0,5

Koeficijent namjene iznosi kako slijedi:

 • Stambeni prostor, garaže i pomoćni objekti, kuće za odmor, gospodarski objekti – 1,00
 • Poslovni prostor za obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti (hale, skladišta, radionice i slično) - 3,00
 • Poslovni prostor koji se koristi za obavljanje trgovačke, ugostiteljske, zanatske i druge poslovne djelatnosti - 8,00
 • Građevno zemljište koje se koristi za obavljanje poslovne djelatnosti (otvorena skladišta, manipulativni prostor, parkirališta, energetski objekti i slično) - 0,80
 • Neizgrađeno građevinsko zemljište - 0,05.

Visina vrijednosti boda prema važećoj Odluci iznosi 0,45 kn.

Komunalna naknada se utvrđuje na naćin da sa svi m2 množe sa koeficijentom zone, koeficijentom namjene i vrijednosti boda.

Komunalna naknada je strogo namjenski prihod koji služi za financiranje:

 • odvodnje atmosferskih voda,
 • održavanje čistoće javnih površina
 • održavanje javnih površina (košenje, uređenje i slično)
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • javnu rasvjetu.

Komunalnu naknadu plaćaju sve fizičke i pravne osobe temeljem izdanog Rješenja od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine.

Prijava promjene podataka za obračun komunalne naknade je O B V E Z A fizičke i pravne osobe i ne radi se automatski, već po dostavljenoj Obavijesti! Također, komunalna naknada plaća se mjesečno!

Obrasci:

1. Obrazac prijave promjene podataka za izračun komunalne naknade

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas